අඟහරු ලොව තුල තනිවුනු පෘතුවියේ ගගනගාමියෙකුගේ නොමියැදුනු වීරත්වය.(The Martian)Film

2 Comments

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *